Упознајте нас и део нашег рада...
JW Player goes here

Организација васпитања деце у предшколском узрасту у општини Трстеник, отпочела је у пролеће давне 1951. године. Почело се скромно са 30-ак деце, а тада је радило 5 радника. Године 1958. запошљавају се и два васпитача са учитељском школом, па се стичу услови за формирање два полу дневна вртића. То је била основа да се од 1960. године формирају два вртића (две локације) – Чајка и Живадин Апостоловић. Прва модернија зграда дечјег вртића отворена је тек 6. децембра, 1966. године и тај дан је прихваћен за дан предшколске установе „БИСЕРИ“. Тада је у вртићу било 45-оро деце. Данас, дечји вртић „БИСЕРИ“ обавља васпитно-образовни рад са својих 130 радника (васпитача, неговатељица, мед. сестара, педагога, психолога, вкв. куварица, дијететичара, хигијеничара и помоћног особља) и има преко 1100 деце, узраста од једне године до 6,5 година, тј. до поласка у школу.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ВРТИЋА „БИСЕРИ“

JW Player goes here

Основни циљеви предшколског васпитања и образовања јесу подстицање физичког, интелек- туалног, социо емоционалног развоја, комуникације и ствара- лаштва деце, као и стицање искуства и изграђивање знања о себи, другим људима и свету, потребних за даље образовање и васпитање и укључивање у друштвену заједницу.

Задаци предшколског образовања и васпитања односе се на:

1. Стварање услова за квалитетан живот, игру и учење:
• креирање средине за учење и развој прилагођене потребама,
• могућностима и интересовањима деце, неговањем игре као начина изражавања и специфичног облика учења детета предшколског узраста,
• подстицање властите активности детета као начина стицања сазнања о себи и свету око себе и развоја својих способности и вештина.

biseri_1a

 

 

 

 

 

Бисери-1

 

2. Подстицање складног психофизичког развоја деце:
• неговање физичког здравља и подстицање развоја моторичких способвности,
• подстицање социјализације деце и развијање односа са другима,
• стицање искуства и сазнања о другим људима,
• подстицање усвајања основних друштвених норми и моралних вредности,
• подсатицање развоја говора, говорног стваралаштва и комуникативних способности деце,
• подстицање сазнајниг развоја, неговање дечје радозналости и позитивне мотивације за учење,
• неговање и богаћење дечјег емоционалног изражавања, развојем позитивне слике о себи и неговање емоционалне стабилности,
• поштовање дечје индивидуалности и подстицање осамостаљивања,
• подстицање развоја дечјих креативних потенцијала и стваралачког изражавања помоћу уметничких медија и кроз игру,
• развијање хигијенских културних и радних навика,
• развијање одговорног односа према животној средни и њеним појединачним компонентама.

biseri_5

 

 

 

 

Бисери-23. Припремање деце за полазак у основну школу:
– Задаци неге, превентивне здравствене заштите и исхране деце односе се на:
• очување дечјег здравља и њихове отпорности,
• праћење епидемиолошких мера,
• постављање правилног ритма и боравка као и исхране деце,
• формирање културно хигијенских навика,
• реализација правулне исхране деце и др.
– Задаци социјалне заштите односе се на:
• стварање приближно једнаких услова за развој деце,
• стварање услова да се сваком детету омогући упис у неки од облика рада са децом,
• при упису у установу одредити критеријуме за упис деце запослених родитеља, самохраних родитеља и деце без родитељског старања,
• омогућити право на регресирање трошкова родитељима слабог социјалног статуса да не плаћају одређене трошкове за активности и потребе деце,
• успостављање сарадње са стручним институцијама у вези социјалне заштите деце.

biseri_2a

 

 

 

 

 

Бисери-2

 

ПОТРЕБЕ ПОРОДИЦЕ И ДЕЦЕ У ОПШТИНИ

– НАЧИН САГЛЕДАВАЊА ПОТРЕБА ПОРОДИЦЕ

Сагледавање потреба породице за збрињавањем деце извршено је још раније, самим друштвеним и економским развојем наше општине и потребама породице у том друштвеном и економском развоју.
Поштујући потребе породице, у установи су организовани полудневни и целодневни боравак деце.
Целодневни боравак деце се организује у трајању од 10 часова у објектима у Трстенику, за децу узраста од
1 године до поласка у школу. Услуге целоднавног боравка користе деца из Трстеника и села наше општине.
Полудневни боравак се организује у сеоским подручјима у трајању од 5 часова. У полудневни боравак уписују се деца за припремни предшколски програм, а ако услови дозвољавају уписују се и деца млађег узраста. На конкурс за полудневну групу у Трстенику није се јавио довољан број деце.
За учење страног језика на почетку године, интересују се родитељи и изражавају своје потребе у складу са интересовањима своје деце.
За рад музичког забавишта процењује се интересовање и музичка способност деце и поштују се организацијске могућности код уписивања.

biseri_4a

 

 

 

 

 

 

Бисери-3

 


– ИСКАЗАНЕ ПОТРЕБЕ ЗА ПРИЛАГОЂЕНИМ ПРОГРАМИМА
Потребе за смештајем деце са сметњама у развоју су невелике и оне се решавају у сарадњи са родитељима и стручним институцијама. На овај начин се решава смештај деце у редовне групе, поштујући интересе ове деце. Ове године после завршеног уписа пријавило се двоје деце са сметњама у развоју.
Деца из маргинизованих група (ромска деца, деца избеглих и расељених лица) уписују се у редовне васпитне групе у сарадњи са удружењима и на анимирању родитеља за упис деце у неки од облика рада. Боравак деце у овим групама је бесплатан за родитеље. Пошто установа нема своје објекте за одмор и рекреацију, као и оснивач, овај облик рада са децом са организује у сарадњи са одговарајућим агенцијама и родитељима. Потребе за оваквим обликом рада имају деца за око 10 васпитних група.
Организацију одмора и рекреације одређују стручни органи и савет родитеља поштујући законске прописе.

... (Извод из годишњег програма рада предшколске установе „БИСЕРИ“–Трстеник) – Врх стране

Рад са децом

УЗРАСТ ДО 3 ГОДИНЕ

img_2Нега и васпитни рад у јаслицама, где се налазе деца од 1 до 3 године, одвија се у складу са основама предшколског програма наше установе, а поштујући основе програма, психолошке захтеве, здравствено-хигијенске и друге важне услове.

Свакодневни рад са децом одвијаће се кроз следеће облике:

– превентивна и здравствена заштита
– нега и васпитне активности
– посебне васпитне активности
– посебне моторичке активности
– богаћење васпитне средине
– учешће родитеља у раду групе.

Свакодневне активности:
• активности неге
• активности кроз игру
• моторичке активности
• сензорно - перцептивне активности
• музичко - ритмичке активности
• интелектуалне активности
• језичке активности
• графичко - ликовне активности
• драматизација и причање...

УЗРАСТ ОД 3–6 ГОДИНА

img_1Непосредни рад са децом се одвија у складу са актима као што су: Предшколски програм рада, Годишњи програм рада, основе предшколског програма, плановима и програмима сваке васпитне групе.
Реализација васпитно–образовног рада одвија се према моделу Б основа програма рада.

img_3Основни циљеви овог програма су: стицање позитивне слике о себи, развијање поверења у себе и друге, подстицање само- сталности, личне одговорности и аутентичности израза и деловања, развој интелектуалних капацитета, развој социјалних и моралних вредности у складу са индивидуалним вредностима детета, неговање односа комуникације и толеранције, развој моторних способности и склоности, подстицање креативног изражавања деце, припрема деце за комплексније периоде живота, развијање свести о значају природне и друштвене средине.

img_4Свакодневни непосредни рад са децом одвија се кроз следеће облике рада:
• слободне активности и игра деце,
• посебне активности,
• усмерене активности,
• комбиноване активности,
• посете,
• шетње,
• прославе,
• дружење са родитељима и
• такмичарске и друге активности...

 

biseri_3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врх стране